11.03.2022

Maailman vesipäivä 2022

Samakko istuu pienessä ämpärissä ja edessä teksti
Maailman vesipäivä 2022

Maailman vesipäivä 2022

Vietämme Maailman vesipäivää 22.3.2022 ja tänä vuonna teemana on pohjavesi.

Lähes kaikki maailman nestemäinen makea vesi onkin pohjavettä, siksi onkin elintärkeää suojella pohjavesiämme. Suomessakin vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60% on pohjavettä tai tekopohjavettä. Kun ilmastonmuutos etenee, pohjaveden suojelu on entistäkin tärkeämpää.

Laki kieltää pohjaveden pilaamisen

Ympäristösuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa käsitellä siten, että pohjaveden laatu voi muuttua terveydelle haitalliseksi. Se, jonka toiminnasta on aiheutunut maaperän tai pohjaveden pilaantumista, on velvollinen puhdistamaan pilaantuneen maaperän ja pohjaveden. Likaavat aineet voivat levitä pohjaveden mukana laajalle alueelle. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kallista.

Pohjavesien suojelu ja talousveden turvaaminen onnistuu yleensä vain ennakoimalla. Siksi on tiedettävä, miten eri tilanteissa tulee toimia. Suomen keskeiset pohjavesiasiantuntijat kokosivat yhdessä tietoa ja ohjeita erilaisille toimijoille kotitalouksista pienteollisuuteen. Voit ladata nämä esitteet alla olevista linkeistä tai menemällä Ympäristöhallinnon verkkopalveluun ymparisto.fi .

Esitteet

Kotitaloudet

Esitteestä saat vinkkejä pohjavesien suojeluun niin kotisi pihapiirissä kuin lähiympäristössäsi. Tiesitkö esimerkiksi, että monet kasvinsuojeluaineet ovat maassa helposti kulkeutuvia ja erittäin hitaasti hajoavia. Siksi kaivon ympärille on syytä jättää kasvinsuojeluaineella käsittelemätön suojavyöhyke.

Lataa tästä esite, josta saat tietoa miten pohjavesien suojelua tulisi huomioida kotitalouksissa.

Lämmitysjärjestelmät

Ympäristönsuojelulaki kieltää pohjaveden pilaamisen. Pilaamiskiellon mukaan ainetta, energiaa tai pieneliöitä ei saa käsitellä siten, että pohjaveden laatu voi muuttua terveydelle haitalliseksi. Kiinteistöissä esimerkiksi lämmitysjärjestelmät voivat aiheuttaa ongelmia pohjavesille.

Lataa tästä esite, josta saat vinkkejä pohjavesien suojeluun erityisesti öljylämmitykseen ja energiakaivoihin liittyvissä kysymyksissä.

Maankäyttö

Pohjavesimuodostumien sijainti, rajat ja geologiset ominaisuudet on tärkeä ottaa huomioon, kun suunnitellaan rakentamista ja erilaisten toimintojen sijoittamista pohjavesialueille tai niiden välittömään läheisyyteen. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ovat tärkeä lähtöaineisto maankäytön suunnittelulle.

Lataa tästä esite, josta saat vinkkejä pohjavesien suojeluun erityisesti maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Maatalous

Pohjavesialueille sijoittuvien eläin- ja viljelytilojen toiminnassa on huomioitava mm. lannan ja lannoitevalmisteiden sekä kasvinsuojeluaineiden käyttörajoitukset sekä laidunnusta ja jaloittelualueita koskevat määräykset. Kunnan ympäristönsuojelumääräyksistä löydät yksityiskohtaisia maaperään, pohjavesiin ja pohjavesialueisiin liittyviä määräyksiä. Pohjavesien suojeluun liittyviä velvoitteita sisältyy myös eläinsuojien ympäristölupiin.

Lataa tästä esite, josta saat vinkkejä pohjavesien suojeluun maataloudessa.

Pienteollisuus

Varmista oman liiketoimintasi oikeat käytännöt pohjavesien suojelussa. Pilaantuneen pohjaveden puhdistaminen on vaikeaa, hidasta ja kallista. Lisäksi likaantumisen aiheuttajan velvollisuus on puhdistaa pilaantunut maaperä ja pohjavesi. Pohjaveden pilaaminen on kielletty ympäristönsuojelulaissa.

Esitteestä saat vinkkejä pohjavesien suojeluun pienteollisuudessa.