22.2.2021

Yhdysvesijohdon käyttöönotto Tykkimäeltä Voikkaalle

Yhdysvesijohdon upotusvaihe Käyrälammella lokakuussa 2020 (Erkkiheikkilä Oy)
Yhdysvesijohdon upotusvaihe Käyrälammella lokakuussa 2020. Kuva Erkkiheikkilä Oy.

Yhdysvesijohto otetaan käyttöön huolellisten desifiointien jälkeen.

Kouvolan Vesi Oy ottaa 25.2.2021 alkaen käyttöön loppusyksystä 2020 valmistuneen yhdysvesijohdon ensimmäisen rakennusvaiheen. Aiemmin tiedotettua linjan käyttöönottoa (12.1.2021) jouduttiin lykkäämään linjassa havaittujen kohonneiden kokonaispesäkelukujen vuoksi. Tämän jälkeen linjaa on huuhdottu ja desinfioitu perusteellisesti ja siitä on otettu uusia vesinäytteitä. Maanantaina 22.2.2021 valmistuneissa tutkimusnäytteissä yhdysvesijohdon veden on todettu täyttävän kaikki talousvedelle asetetut laatuvaatimukset ja -suositukset.

Yhdysvesijohdon ensimmäinen rakennusvaihe käsittää Tykkimäen Karjalankadulta Voikkaan Pessantielle rakennetun linjaosuuden.

Yhdysvesijohdon toisen rakennusvaiheen rakentaminen alkaa vuonna 2021, jonka aikana linja rakennetaan Pessantieltä Nesteentielle. Yhdysvesijohdon tarkoituksena on parantaa vedenjakeluvarmuutta.

Kartta veden alkuperästä Voikkaalla yhdysvesijohdon käyttöönoton jälkeen (Fluidit Oy).
Kartta veden alkuperästä Voikkaalla yhdysvesijohdon käyttöönoton jälkeen (Fluidit Oy).

Veden alkuperä muuttuu Voikkaalla

Yhdysvesijohdon käyttöönotosta johtuen Voikkaan jakelualueella veden alkuperä muuttuu 25.2.2021 alkaen. Voikkaalle nykyisin johdettu Pilkanmaan pintavesilaitoksella tuotettu talousvesi vaihtuu Haukkajärven tekopohjavesilaitoksella tuotettuun talousveteen. Yhdysvesijohdon kautta johdettava Haukkajärven vesi sekoittuu verkostossa vähitellen Pilkanmaalla tuotettuun veteen, mutta lähes kokonaan Haukkajärven vettä tullaan jatkossa toimittamaan Harjunrannan, Laarinpellon, Mattilan ja Mäentaustan alueille.

Käyttöönottovaiheessa verkostoa huuhdellaan

Uuden linjan käyttöönotto muuttaa vesijohtoverkoston virtaussuuntia Voikkaalla. Virtaussuuntien muutokset saattavat irrottaa putken seinämistä sakkaa, joka näkyy veden ruskeana värinä. Kouvolan Vesi huuhtoo verkostoa haittojen ehkäisemiseksi, mutta jonkin verran putkista irronnutta sakkaa saattaa päätyä myös asiakkaiden hanoihin. Vesi ei ole terveydelle haitallista, mutta se saattaa värjätä pyykkiä ja tukkia hanojen sihtejä. Vettä tulee tässä tilanteessa juoksuttaa niin kauan, kunnes vesi kirkastuu.

Lisätietoja:

Verkoston vika- ja häiriötilanteet:
puh. 040 5402 595

Projektiin liittyvät asiat:
Kari Hirvonen, rakennuttajapäällikkö
puh. 0400 559 585
kari.hirvonen@kouvolanvesi.fi