Ilmoita hulevesiliittymäsi tilanne

Ilmoitus vaatii vahvan tunnistautumisen.

Liity hulevesiviemäriin

Kiinteistölle haetaan liittymistä hulevesiviemäriin liitoslausuntohakemuksella. Liitoslausuntohakemuksen voi käydä myös täyttämässä Kouvolan Vesi Oy:n toimistolla osoitteessa Kauppalankatu 37, Kouvola. Pyydämme ystävällisesti varaamaan ajan etukäteen ennen toimistolle saapumista. Tämä auttaa meitä varmistamaan, että meillä on tarvittavat resurssit ja aikaa palvella sinua parhaalla mahdollisella tavalla.

Kiinteistön liittäminen hulevesiviemäriin ilman Kouvolan Veden myöntämää liitoslausuntoa on kiellettyä.

Uusista hulevesiliittymistä peritään Kouvolan Veden kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukainen liittymismaksu, joka sisältää hulevesiliittymän rakentamisen kustannukset tontin rajalle saakka. Kiinteistön omistaja erikseen vastaa kiinteistön alueella tehtävistä rakennus- ja muutostöistä.

Liittymismaksuun voidaan asiakkaan toiveesta myöntää 7.9.2023 alkaen viisi vuotta korotonta maksuaikaa niin, että laskutus suoritetaan viidessä erässä 12 kuukauden välein.
Erälaskutuskäytäntöä voidaan soveltaa vain olemassa oleville rakennuksille, joilla on voimassa oleva sopimus jätevesien viemäröinnistä. Maksuaikaa myönnetään rakennustyypistä tai asiakkuudesta riippumatta. Erälaskutuskäytäntö ei koske uudiskohteita. Kerromme tiedotteessamme lisää hulevesiliittymisen maksueräkäytännöstä.

Kouvolan kaupungin rakennusvalvonta antaa tarvittaessa yleisohjeita hulevesiliittymän rakentamisessa. Tarvittaessa kiinteistön hulevesijärjestelmä tulee suunnitteluttaa LVI-suunnittelijalla.

Hulevesiliittyjän muistilista:

 1. Hanki tarvittaessa LVI-suunnittelija, jonka tekemien suunnitelmien mukaan hulevedet johdetaan kiinteistön huleveden liittymähaaraan.
 2. Pyydä meiltä suunnittelua varten lähtötiedot. Lähtötiedoista ilmenee kiinteistön hulevesiviemärin liittämiskohdat, liitos- ja padotuskorkeudet. Ilmoita meille lähtötietoja pyytäessäsi kiinteistön osoite, kiinteistötunnus sekä kiinteistön omistajan nimi. Lähtötietoja voit pyytää sähköpostitse osoitteesta suunnittelu@kouvolanvesi.fi.
 3. Lähetä liitoslausuntohakemus hyvissä ajoin. Lausunto annetaan yleensä kahden viikon kuluessa hakemuksen jättöpäivästä. Heinä-elokuussa käsittely voi kestää pidempään.
  Täytä ja lähetä liitoslausuntohakemus.
  Tutustu Kouvolan Veden tietosuojaselosteeseen.
  Liitoslausunto on muuttunut maksulliseksi 1.4.2022 alkaen. Liitoslausunnosta veloitetaan liittyjältä 124,00 euroa (sis. alv 24 %). Liitoslausuntomaksu hyvitetään voimassa olevan liitoslausunnon osalta liittymismaksun yhteydessä.
 4. Kouvolan Vesi antaa liitoslausunnon, jossa on esitetty olemassa olevan tai rakennettavan huleveden liittymähaaran korko ja sijainti.
 5. Kouvolan Vesi päivittää hulevesiliittymän tiedot liittymis- ja käyttösopimukseen ja laskuttaa asiakkaalta liittymismaksun.
 6. Kouvolan Vesi rakentaa huleveden liittymähaaran tontin rajalle liitoslausunnossa esitetyn suunnitelman mukaisesti. Liittymähaaran rakennusaikataulusta informoidaan erikseen liittyjää.
  Jos kiinteistölle on jo aikaisemmin rakennettu huleveden liittymähaara, on sen sijainti esitetty liitoslausunnossa.
 7. Voit liittää kiinteistösi hulevesiviemärin valmiiseen liittymähaaraan itse, kun liittymismaksu on maksettu. Lähetä valokuva(t) tehdystä hulevesiliitoksesta osoitteeseen hulevesi@kouvolanvesi.fi.

Tietoa hulevedestä

Tyttö nauraa vesisateessa sateenvarjon kanssa

Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- tai lumien sulamisvesiä. Myös kiinteistöjen salaojavedet ovat hulevesiä.

Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumien sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. Kiinteistön alueella muodostuvat hulevedet tulee johtaa hulevesiviemäriin, jotta niistä ei aiheudu haittaa kiinteistöille tai naapureille.

Kiinteistöltä tulee johtaa hulevesiviemäriin kiinteistön alueella syntyviä hulevesiä (esim. kattovedet) ja salaojavesiä. Kaikkia hulevesiä ei ole pakollista johtaa hulevesiviemäriin, jos ne on mahdollista käsitellä siten että ne eivät aiheuta haittaa yleisille alueille tai naapurikiinteistöille, eikä niitä johdeta jätevesiviemäriin.

Hulevesien johtaminen ja käsittely kiinteistöllä on esitetty HSY:n videolla.

Lisää ohjeistusta oman kiinteistön hulevesien oikeaoppisesta johtamisesta  usein kysyttyä sivulta.

Lisää tietoa hulevesistä löytyy Kouvolan kaupungin ja Kouvolan Veden hulevesioppaasta.

Jos sinulla on palautetta tai kysymyksiä hulevesiin liittyen, voit olla meihin yhteydessä täyttämällä alla olevan palautelomakkeen.

Palautelomake

Huleveden viemärointialueet ja liittymisvelvollisuus hulevesiviemäriin

Henkilö istuu tietokoneen ääressä ja puhuu puhelimeen sankakuulokkeiden avulla

Huleveden viemäröintialueet

Kouvolan Vesi huolehtii hulevesien viemäröinnistä huleveden viemäröintialueilla. Viemäröintialueet on vahvistettu Kouvolan kaupungin teknisessä lautakunnassa edellisen kerran 18.10.2023.

Taajamakohtaiset hulevesien viemäröintialuekartat löytyvät alla olevista linkeistä. Varsinaiset viemäröintialueet on esitetty kartoilla vaaleanruskeina alueina. Punaisella ruudukolla on esitetty alueet, jotka tullaan myöhemmin muuttamaan huleveden viemäröintialueeksi. Vihreät viivat kartalla ovat hulevesiverkostoa.

Elimäki (pdf)
Jaala (pdf)
Koria (pdf)
Kouvola (pdf)
Kuusankoski (pdf)
Valkeala (pdf)

Voit katsoa hulevesien viemäröintialueet myös Kouvolan kaupungin karttapalvelusta. Valitse tasovalikosta Aluejaot / Hulevesien viemäröintialueet.

Huleveden viemäröintialueella sijaitseva kiinteistö on liitettävä hulevesien viemäröinnistä huolehtivan laitoksen hulevesiverkostoon. Kiinteistön liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin on säädetty vesihuoltolaissa. Laissa on myös määritetty kriteerit, joiden täyttyessä kiinteistö voidaan vapauttaa hulevesiviemäriin liittymisestä. Laissa on myös erikseen kielletty hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin. 

Kiinteistön liittämisvelvollisuus hulevesiviemäriin (VHL 17 b §)

Vesihuoltolain 17 b §:ssä kiinteistöjen liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin on säädetty seuraavasti: ”Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin”.

Hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen (VHL 17 c §)

Kiinteistölle on vesihuoltolain 17 c § mukaisesti mahdollista hakea vapautusta liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluista. Vapautuksia myönnetään vain poikkeustapauksissa.

Kiinteistön tulee täyttää kaikki seuraavat ehdot vapautuksen saamiseksi:

1) liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi

2) vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella

3) liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Vapautushakemuslomake ja lisätiedot löytyvät Kouvolan kaupungin internetsivuilta www.kouvola.fi/vesihuoltoon-liittymisesta-vapauttaminen/.  Hakemuslomakkeen saa myös ympäristöpalvelujen toimistolta osoitteesta Torikatu 10, Kouvola.

Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin (VHL 17 d §)

Jätevesiviemäriin saa johtaa vain jätevesiä ja kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin on erikseen määrätty myös vesihuoltolaissa (17 d §).

Jätevesiviemäriin johdetut hulevedet voivat aiheuttaa viemäritulvan, jonka seurauksena jätevedet voivat tulvia rakennusten kellarikerroksiin. Keväisin lumien sulamisvedet ja syksyjen pitkät sadejaksot voivat aiheuttaa jätevesiviemärin kapasiteetin ylittymisen ja jätevesien johtumisen puhdistamattomina luontoon ja vesistöihin. Myös jätevesipumppaamoiden ja jätevedenpuhdistamon sähkönkulutus nousee, kun jätevesiviemäriin kuulumattomia hulevesiä joudutaan pumppaamaan ja puhdistamaan.

Kiinteistön omistajaa voidaan lähestyä erillisellä korjauskehotuksella, jos kiinteistöltä on todettu johdettavan hule- tai salaojavesiä jätevesiviemäriin. Jos kiinteistö ei korjauskehotuksesta huolimatta estä hulevesien johtumista jätevesiviemäriin, voidaan kiinteistölle määrätä korotettu jätevesimaksu.

Hulevesiviemärin rakentaminen saneerausalueelle

Kuvassa kadulla sadevettä joka valuu ritiläkaivoon.

Vesihuollon saneerauksen yhteydessä asuinkadullesi rakennetaan hulevesiviemäri kadun sekä kiinteistöjen kuivatusta varten. Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä kiinteistön omistajan tulee saneeraushankkeen eri vaiheissa tehdä, jotta kiinteistön liittäminen hulevesiviemäriin sujuu vaivattomasti.

Kun kadulle rakennetaan hulevesiviemäri ja katu lisätään osaksi huleveden viemäröintialuetta, kadun kiinteistöjä koskee vesihuoltolain 119/2001 17 b §:n mukainen velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin.

Liittyminen hulevesiviemäriin saneerausalueella

Kun saneerausalueen suunnitelmat ovat valmistuneet ja hankkeen toteuttaja on valittu, kiinteistöille lähetetään tiedote alkavasta hankkeesta. Tässä vaiheessa kiinteistön omistajan on hyvä selvittää kiinteistön hulevesijärjestelmät ja niiden kunto, sekä aloittaa suunnittelu järjestelmien liittämiseksi hulevesiviemäriin.

1.

Selvitä oman kiinteistösi hulevesijärjestelmät: mihin salaojavedet ja kattovedet on johdettu. Tieto löytyy usein kiinteistön LVI-piirroksista.

Mikäli tietoa ei ole saatavilla, voit kysyä asiaa myös Kouvolan Vedeltä. Meiltä saattaa löytyä tutkimustietoa kiinteistöstäsi. Tarvittaessa tutkimuksia tekevät paikalliset toimijat, kuten viemärikuvausyritykset.

Kiinteistöllä järjestetään saneeraushankkeen alettua katselmus Kouvolan Veden valvojan kanssa. Katselmuksessa on mahdollista saada neuvoja hulevesien johtamiseen sekä vaadittaviin korjaus- tai muutostoimenpiteisiin. Sovi katselmuksen pitämisestä erikseen valvojan kanssa.

2.

Kun olet selvittänyt kiinteistön nykyiset hulevesijärjestelmät, suunnittele niiden liittäminen hulevesiviemäriin. Useimmiten liitettävänä ovat salaojat. Mikäli salaojia ei ole, Kouvolan Vesi ei velvoita rakentamaan niitä. Tällöin minimivaatimuksena on, että kadun puolen kattovedet johdetaan hulevesiviemäriin, vaikka muut hulevedet johdettaisiinkin pihalle tai rajaojiin.

Laadi suunnitelma tehtävistä rakentamis- tai korjaustoimenpiteistä. Suunnitelman voi tehdä joko itse tai pyytää sen tekemistä ulkopuoliselta toimijalta (maanrakennusurakoitsija, pihasuunnittelija tai muu alan asiantuntija). Saat liitospaikan sijainti- sekä korkotiedot Kouvolan Vedeltä sähköpostitse tai katselmuksen yhteydessä.

3.

Tee liitoslausuntohakemus Kouvolan Vedelle hyvissä ajoin, esimerkiksi siinä vaiheessa, kun suunnitelmat kiinteistön liittämiseksi hulevesiviemäriin ovat valmiina ja urakan toteutus siirtyy omalle asuinkadullesi. Liitoslausuntohakemus on sitova. Kiinteistökohtaiset työt voidaan käynnistää, kun liitoslausuntohakemus on lähetetty. Kun Kouvolan Vesi antaa liitoslausunnon, samalla peritään liittymismaksu ja käynnistetään vuosimaksun laskutus. Lisätietoa kustannuksista löytyy nettisivuiltamme.

4.

Tilaa urakoitsija tekemään piha-alueen rakennustyöt, tai voit tehdä työn itse. Huomioi, että kiinteistön rajojen sisäpuolella tehtävistä töistä kustannuksineen vastaa kiinteistön omistaja. Liitostyön Kouvolan Veden rakentamaan hulevesiliittymään voi tehdä itse (ei tarvitse teettää Kouvolan Vedellä). Lähetä valokuva tehdystä liitoksesta esimerkiksi sähköpostilla osoitteeseen hulevesi@kouvolanvesi.fi. Liitä viestiin mukaan liitospäivämäärä ja liitoksen tekijä (urakoitsija tai kiinteistönomistaja).

Lisätietoja kiinteistön liittämisestä hulevesiviemäriin saat rakennuttajalta:

Rakennuttajainsinööri Jarkko Aho
puhelin: 0400 657 955
sähköposti: jarkko.aho@kouvolanvesi.fi

Hinnasto

Huleveden viemäröintiin liittyvät maksut on esitetty Kouvolan Veden hinnastossa.

Hinnastoon pääset tutustumaan tästä linkistä: Hinnasto

Kouvolan Vedellä on käytössä huleveden viemäröinnin liittymismaksu ja vuosimaksu. Liittymismaksu ja vuosimaksu määräytyvät kiinteistön käyttötarkoituksen sekä kerrosalan ja kerrosluvun perusteella.

Liittymismaksu sisältää hulevesiliittymän rakentamiskustannukset yleisellä alueella kiinteistönrajalle saakka ja se laskutetaan, kun kiinteistö liittyy hulevesiviemäriverkostoon.

Vuosimaksu laskutetaan kaikilta niiltä kiinteistöiltä, joilla on sopimus hulevesien viemäröinnistä Kouvolan Veden kanssa.

Huleveden viemäröinnistä perittävillä maksuilla katetaan huleveden viemäröinnistä aiheutuvia kustannuksia. Kustannuksia aiheutuu esimerkiksi hulevesiverkostojen suunnittelusta, rakentamisesta sekä hulevesiverkoston kunnossapito- ja huoltotöistä.