Mitä haluat tietää vedestä?

Jos et löydä vastausta mieltäsi askarruttavaan kysymykseen alla olevasta listasta, ota yhteyttä.

Hulevesi

Läpileikkauskuva, jossa kerrotaan miten hulevedet ohjataan tontilta hulevesiviemäriin.
Hulevedet ovat rakennetuilla alueilla maan pinnalle, rakennusten katoille tai muille pinnoille kertyviä sade- tai lumien sulamisvesiä. Myös kiinteistöjen salaojavedet ovat hulevesiä.

Hulevesiä muodostuu erityisesti keväällä lumien sulaessa, kesällä rankkasateilla ja syksyn sateisina kausina. Kiinteistön alueella muodostuvat hulevedet tulee johtaa hulevesiviemäriin, jotta niistä ei aiheudu haittaa kiinteistöille tai naapureille.

Kiinteistöltä tulee johtaa hulevesiviemäriin kiinteistön alueella syntyviä hulevesiä (esim. kattovedet) ja salaojavesiä. Kaikkia hulevesiä ei ole pakollista johtaa hulevesiviemäriin, jos ne on mahdollista käsitellä siten että ne eivät aiheuta haittaa yleisille alueille tai naapurikiinteistöille, eikä niitä johdeta jätevesiviemäriin.

Sade- ja sulamisvedet ovat kylmiä ja heikentävät biologista jätevedenpuhdistusta. Sen vuoksi niiden pääsyä viemäriverkostoon on vähennettävä. Pahimmillaan viemäriverkkoon voi yhtäkkiä tulla niin runsaasti hulevesiä, etteivät jätevedenpumppaamot pysty välittämään niitä eteenpäin, vaan jäteveden ja huleveden sekoitusta joutuu sellaisenaan vesistöön.

Hulevesien vuoksi kiinteistöistä johdetaan jätevesiviemäriin huomattavasti suurempia määriä vettä kuin vesimittarin perusteella tuleva laskutus näyttää. Kouvolan puhdistamoilla käsiteltävistä vesistä noin 60 % on hule- ja vuotovesiä. Ylimääräisten vesien pumppaus ja käsittely nostavat energia- ja kemikaalikuluja.
Kiinteistön liittymisestä yleisiin vesihuoltoverkkoihin määrätään vesihuoltolaissa.

Kouvolan kaupunki on päättänyt, että Kouvolan Vesi vastaa vesihuoltolain mukaisesti hulevesien viemäröinnistä erikseen vahvistettavalla hulevesien viemäröintialueella. Päätöksen perusteella kiinteistöjen hulevesiliittymissä tulee noudattaa vesihuoltolaissa hulevesistä annettuja määräyksiä.

Vesihuoltolaissa on annettu hulevesiin liittyviä määräyksiä kuten kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin, kiinteistöjen velvollisuus liittyä hulevesiviemäriin sekä hulevesimaksujen perusteet.

Kielto johtaa hulevesiä jätevesiviemäriin on määrätty vesihuoltolain kohdassa 17 d §.

Keskimääräisesti yli puolet Kouvolan Veden jätevedenpuhdistamolle tulevista jätevesistä on vuoto- ja hulevesiä. Tämä aiheuttaa merkittäviä ylimääräisiä kustannuksia jäteveden pumppaukseen ja puhdistamiseen sekä heikentää jätevedenpuhdistamon puhdistustulosta. Keväisin lumien sulamisvedet voivat jopa kolminkertaistaa jätevedenpuhdistamolle tulevan jäteveden määrän.

Jätevesiviemäriin johdetut hulevedet voivat aiheuttaa etenkin rankkasateiden aikana äkillisen viemäritulvan, jonka seurauksena jätevedet voivat tulvia rakennusten kellarikerroksiin. Keväisin lumien sulamisvedet ja syksyjen pitkät sadejaksot voivat aiheuttaa jätevesiviemärin kapasiteetin ylittymisen ja jätevesien johtumisen puhdistamattomina luontoon ja vesistöihin.

Kiinteistön hulevesien johtaminen jätevesiviemäriin on helpoiten tarkistettavissa kiinteistön pihalla sijaitsevasta jätevesikaivosta. Jos jätevesikaivoon on kytketty enemmän kuin kaksi putkea (tuleva ja lähtevä putki), tällöin ylimääräiset putket ovat todennäköisesti hulevesiä varten.

Hulevesiä jätevesiviemäriin johtaville kiinteistöille lähetetään korjauskehotus estää hulevesien johtuminen jätevesiviemäriin. Jos kiinteistö ei noudata kehotusta, määräytyy kiinteistölle korotettu jätevesimaksu.

Koska hulevesien viemäröinnistä vastaa kaupungin päätöksellä vesihuoltolaitos eli Kouvolan Vesi, noudatetaan hulevesien johtamisessa vesihuoltolakia.

Kiinteistöjen liittämisvelvollisuudesta hulevesiviemäriin on säädetty vesihuoltolain 17 b §:ssä seuraavasti:

”Kunnan päättämällä vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen hulevesiviemäriin.”

Kaikki Kouvolan kaupungin 24.11.2020 vahvistamalla huleveden viemäröintialueella sijaitsevat kiinteistöt tulee liittää hulevesiviemäriin. Hulevesien viemäröintialueet on esitetty Kouvolan Veden internetsivuilla osoitteessa www.kouvolanvesi.fi/hulevedet/

Vesihuoltolain 17 c § mukaisesti kiinteistölle voi hakea vapautusta hulevesiviemäriin liittämisvelvollisuudesta

Kouvolan kaupungin ympäristöpalveluista.

Vapautuksia myönnetään vain poikkeustapauksissa ja vapautuksen saamiseksi kiinteistön tulee täyttää kaikki seuraavat vesihuoltolaissa määritellyt ehdot:

  1. Liittäminen hulevesiviemäriin muodostuisi kiinteistön omistajalle tai haltijalle kohtuuttomaksi, kun otetaan huomioon kiinteistön hulevesien hallinnasta aiheutuneet kustannukset, liittämisestä aiheutuvat kustannukset, vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin vähäinen tarve tai muu vastaava erityinen syy;
  2. Vapauttaminen ei vaaranna huleveden viemäröinnin taloudellista ja asianmukaista hoitamista 17 a §:ssä tarkoitetulla vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäröinnin alueella;
  3. Liittämisestä vapautettavan kiinteistön hulevesi voidaan poistaa muutoin asianmukaisesti.

Vapautushakemuslomake ja yhteystiedot tiedustelija varten löytyvät Kouvolan kaupungin internetsivuilta www.kouvola.fi/vesihuoltoon-liittymisesta-vapauttaminen/. Hakemuslomakkeen saa myös ympäristöpalvelujen toimistolta osoitteesta Torikatu 10, Kouvola.

  • Kyseessä on reunatontti, joka rajoittuu rakentamattomaan viheralueeseen ja kiinteistön hulevedet voidaan ohjata sen suuntaan aiheuttamatta haittaa maa-alueen käytölle tai muille lähikiinteistöille.
  • Kyseessä on tontti, jonka vierellä kulkee valtaoja, johon hulevedet voidaan johtaa.
  • Kiinteistöllä ei ole salaojavesiä ja kattovedet johdetaan toimivaan hulevesien imeytysjärjestelmään, jonka kautta hulevedet on mahdollista käsitellä hallitusti.
  • Kiinteistö on tuoreeltaan lähivuosina rakentanut ja taloudellisesti panostanut merkittävästi kiinteistön omaan toimivaan hulevesien imeytysjärjestelmään, jonka kautta hulevedet on mahdollista käsitellä hallitusti.
  • Liittämisestä aiheutuisi kohtuuttomia kustannuksia verrattuna muihin alueen kiinteistöihin.
  • Vesihuoltolaitos on muusta syystä puoltanut vapautuksen myöntämistä.

Veden laatu

Vesi Kouvolassa on pehmeää, eli esimerkiksi astianpesukoneessa ei tarvitse käyttää suoloja veden pehmennykseen. Veden kovuudella tarkoitetaan sen sisältämien kalsium- ja magnesiumsuolojen määrää. Saksalaisella asteikolla 3–6 on pehmeää vettä, 12–18 kovaa. Kouvolassa veden kovuusluku on 3,1.

Kouvolassa veden pH-arvo on 7,2 eli vesi on heikosti emäksistä. Pohja- ja pintavesien pH on Suomessa yleensä 6–8. Vesi käsitellään heikosti emäksiseksi, jotta se ei syövytä metalliputkia verkostossa.

Harmaus tai maitomainen sameus vedessä on vaaratonta. Sameus on ilmaa, joka on sekoittunut veteen esimerkiksi vesikatkon yhteydessä. Sameus on vaaratonta ja ilma poistuu veden seistessä lasissa yleensä muutamassa minuutissa

Ruskea väri ilman vedenjakelun keskeytystä johtuu usein kiinteistön/taloyhtiön putkistosta tai tonttijohdosta irtoavasta sakasta. Sakan irtoaminen voi johtua muun muassa vesijohtovuodosta, käyttökatkosta, putkitöistä tai poikkeuksellisesta kulutuksesta kiinteistössä, ellei kyse ole vesilaitoksesta johtuvasta käyttökatkosta.

Häiriön aikana pitäisi katsoa erityisesti vesimittaria lähimmän hanan veden laatu, jotta nähtäisiin, onko taloon tulevassa vedessä vikaa. Tulevan veden ollessa ruskeaa suositellaan 15 minuutin veden juoksuttamista vesimittaria lähimmäisestä hanasta. Mikäli vesi ei kirkastu tässä ajassa, ota yhteys Kouvolan Veden verkostopäivystykseen puh. 040 5402 595.

Veden värillisyys tai sameus eivät ole terveydelle vaarallisia, mutta voivat tukkia hanojen ja pesukoneiden sihtejä ja liata pyykkiä. Haittojen poistamiseksi suosittelemme kylmän veden juoksuttamista, kunnes vesi kirkastuu.

Vesi on seissyt yön talon putkistossa. Erityisesti jos putkisto on vanha, veteen voi tulla bakteeritoiminnan tuloksena ummehtunut maku. Veden juoksutus auttaa.

Veden käyttö

Kuuman veden tulon katkeaminen johtuu usein kiinteistön oman lämmitysjärjestelmän tai kaukolämpöverkoston häiriöstä. Kouvolan Vesi ei vastaa lämpimän veden jakelusta, joten vikatilanteissa kannattaa kääntyä kiinteistöhuollon tai kaukolämmöstä vastaavan yhtiön puoleen.

Kyseessä on märkälaskijamittari, jonka painelasin alla on verkostovettä.

Kouvolan Veden jakelualueella talousvesi on pehmeää. Koneisiin ei tarvitse annostella erillisiä vedenpehmennysaineita.

Jätevedet ja viemärit

Ei saa. Viemäri on tarkoitettu vain jätevesien kuljettamiseen, eikä sinne saa laittaa mitään kiinteitä jätteitä, sillä ne voivat tukkia viemärin.

Myös ruokien sisältämät rasvat ovat kiellettyjä, samoin kuin terveyssiteet, talouspaperit, vaipat, kondomit, vanupuikot, pumpuli, sukkahousut, lääkkeet, maalit ja muut kemikaalit. WC-pönttöön ei suositella laitettavan wc-paperihylsyjä tai kuituliinoja, vaikka niissä olisi flushable-merkintä. Vessapaperi ei aiheuta tukoksia, sillä se hajoaa viemärissä.

Viemärin haju johtuu yleisimmin kuivuneesta lattiakaivosta tai muusta vesilukosta tai tiivisteistä. Myös alipaineinen ilmastointi tai viemärin tuuletusputken tukkeutuminen voivat tuoda viemärin hajun sisätiloihin. Hajun synnyttävät kemialliset yhdisteet, erityisesti mädältä haisevat rikkiyhdisteet. Usein pelkkä veden juoksuttaminen viemäriin riittää poistamaan viemärin hajut huoneesta. Lattiakaivojen kunto kannattaa tarkistaa aika ajoin ja puhdistaa vesilukot tarvittaessa.

Liittyminen

Liittymismaksu peritään kaikilta uusilta liittyjiltä. Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään laitoksen verkostoon. Liittymismaksu on kiinteä omakoti- ja paritalokiinteistöille. Muiden kiinteistöjen osalta liittymismaksu perustuu vesimittarin kokoon (käyttövesi ja jätevesi) sekä liitettävän kiinteistön rakennusten kerrosalaan (hulevesi).

On, mikäli liittymismaksu maksetaan eikä kulutuspisteellä ole aiempia liittymiä. Tällöin kyseessä on tosiasiassa ensiasennus.

Ei ole, mikäli liittymismaksua ei makseta, vaan käytetään vanhat liittymät (on liittynyt aiemmin). Tällöin kyseessä ei ole enää ensiasennus vaan esimerkiksi saneerauksen johdosta tapahtuva tavallinen mittarin asennus.

Ohjeet Kouvolan Veden verkostoon liittymiseksi löytyvät kotisivuiltamme kohdasta rakentajan muistilista.

Laskutus

Asiakkaamme saavat kuusi vesi- ja jätevesilaskua vuodessa. Asiakkaan on vähintään kerran vuodessa ilmoitettava lukema. Lukemailmoituksen jälkeen lasku on tasauslasku.

Sähköisen raportointipalvelun käyttäjät voivat ilmoittaa lukeman parillisen kuukauden viimeisenä päivänä saadakseen täsmällisen laskun.

Kulutus-web palvelu on vaihtunut eTaika-raportointipalveluun. Tarkista, että sinulla on uusi linkki. Palveluun kirjaudutaan asiakasnumerolla ja vesimittarinumerolla. Tiedot löytyvät laskun oikean ylänurkan infolaatikosta. Vesimittarin numero vaihtuu mittarinvaihdon yhteydessä. Normaalisti uusi mittari kirjautuu järjestelmäämme muutaman viikon sisällä vaihdosta. Mikäli siirryt lukemansyöttölomakkeelta Error-sivulle, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Lukemaa ei tällöin voida ilmoittaa palvelun kautta muun muassa liian vanhan aikaisemman lukeman, omistajanvaihdon tai mittarinvaihdon jälkeen ja lukema täytyy kirjata asiakaspalvelussa suoraan järjestelmään.

Kouvolan Vesi vaihtaa mittarit noin 6–8 vuoden välein alue kerrallaan. Silloin mittari luetaan ja tarkistetaan. Vesimittarin määräaikaisvaihto on asiakkaalle maksuton.

Vesilaitoksen asiakkaat maksavat perusmaksua, jolla katetaan verkoston ja vedenkäsittelylaitosten ylläpitokustannuksia. Maksun suuruus määräytyy kiinteistön vesimittarin koon mukaan.

Kouvolan Vesi rakentaa jokaiselle kiinteistölle yhden liittymän ja asentaa siihen vesimittarin. Vesilaitos laskuttaa mittarikohtaisesti kulutuksen mukaan. Huoneistokohtaiset vesimittarit asentaa ja niiden mukaan vedenkäytöstä laskuttaa taloyhtiö.

Ei yhtään. Kouvolan Veden toiminta katetaan vesimaksuilla. Vesimaksu koostuu perusmaksusta ja käyttömaksusta sekä uusille liittyjille tarkoitetusta liittymismaksusta.

Perusmaksulla katetaan putkiverkoston ja vedenpuhdistus- ja jätevedenpuhdistuslaitosten ylläpito. Käyttömaksuilla katetaan veden käsittelyn ja jäteveden puhdistuksen aiheuttamat kustannukset. Liittymismaksulla puolestaan katetaan vesihuollon toteuttamiskustannukset eli uuden verkoston rakentaminen.

Vinkkejä veden käyttöön

Käyttämällä vettä viisaasti säästät ympäristöä, energiaa ja rahaa.

Lue lisää
Lapsi kylpe pesuvadissa, heittää kupilla vettä.

Tutustu myös

Tyttö istumassa lammen rannalla.

Vastuullista vesihuoltoa

Kouvolan Vesi palvelee toimintavarmasti ja kestävästi – lähellä asiakasta.

Lue lisää

Ihminen lukee Kouvolan Veden asiakaslehti Vesilähdettä

Asiakaslehti Vesilähde

Lue uusin asiakaslehtemme Vesilähde, niin tiedät, mistä Kouvolassa puhutaan.

Lue lisää