Poikkeavat jätevedet

Teollisuusjätevesiksi luokitellaan kaikki vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavat jätevedet, jotka poikkeavat asumajätevesistä. Niillä voi olla vaikutuksia viemäriverkoston kuntoon, jätevedenpuhdistamon prosessiin tai vesihuoltolaitoksen työntekijöiden turvallisuuteen.

Teollisuusjätevesiä syntyy esimerkiksi elintarvike-, metallien pintakäsittely-, maali-, tekstiili- ja kemianteollisuudessa. Teollisuusjätevesisopimusten piiriin kuuluvat myös jätevedet, joita syntyy esimerkiksi huoltamoilla, pesuloissa ja ravintoloissa sekä kaatopaikoilla ja pilaantuneiden maiden käsittelyn yhteydessä.

Tee teollisuusjätevesistä sopimus

Tuotannossaan ja toiminnassaan syntyneitä jätevesiä viemäriin laskevien teollisuusyritysten on solmittava Kouvolan Veden kanssa teollisuusjätevesisopimus jätevesien johtamisesta. Teollisuusjätevesisopimus solmitaan asiakkaiden kanssa, jotka johtavat teollisuusjätevesiksi luokiteltavaa jätevettä vesihuoltolaitoksen viemäriverkostoon. Jäteveden johtamiselle asetettavat ehdot määritellään tapauskohtaisesti veden määrästä ja laadusta riippuen. Teollisuusjätevesisopimukseen voidaan esimerkiksi määrittää lisäehtoja jätevesien tarkkailusta tai haitallisten aineiden enimmäismääristä.

Teollisuusjätevesisopimusta voi hakea Kouvolan Veden teollisuusjätevesihakemuksella.

Keittiöhenkilökuntaa ravintolan keittiössä

Rajoituksia viemäriverkostoon johdettaville jätevesille

Viemäriverkoston ja jätevedenpuhdistamon toimintojen turvaamiseksi viemäriin johdettavalle normaalista asutusjätevedestä poikkeavalle jätevedelle (ns. teollisuusjätevedelle) on asetettu rajoituksia. Viemäriin ei saa johtaa sellaisia haitta-ainepitoisuuksia sisältäviä vesiä, joista on säädetty valtioneuvoston päätöksissä tai viranomaismääräyksissä tai jotka ovat vahingollisia viemäreiden, pumppaamoiden ja puhdistamoiden toiminnalle tai jätevesilietteen käsittelylle ja hyötykäytölle tai vastaanottovesistölle.

Viemäriin ei saa johtaa esimerkiksi:

  • bensiiniä ja öljyjä, liuottimia, palo- ja räjähdysvaaraa aiheuttavia aineita, maaleja, metallisakkoja, raskasmetalleja sisältäviä aineita, jäähdytinnesteitä ja torjunta-aineita
  • yhdyskunta- tai teollisuusjätteitä, jotka saattavat aiheuttaa viemärin tukkeutumista tai vaikeuttaa viemärivesien käsittelyä tai ainetta, joka reagoidessaan viemäriveden kanssa voi aiheuttaa tukkeutumista, myrkkyjä, syöpymistä tai viemäriveden merkittävää lämmön nousua
  • myrkkyjä tai myrkyllisiä kaasuja muodostavia aineita, happoja tai viemärilaitoksen rakenteita syövyttäviä aineita
  • viemärivettä, jonka pH-luku (happamuusarvo) yleisen viemärin liitoskohdassa on pienempi kuin 6,0 tai suurempi kuin 10,0
  • suurta hetkellistä vesimäärää tai suurta määrää vettä, jonka lämpötila ylittää +40 °C
  • viemärilaitoksen tai purkuvesistön kannalta muita vahingollisia tai myrkyllisiä aineita tai aineita, jotka häiritsevät viemäriverkoston tai jätevedenpuhdistamon toimintaa sekä haittaavat lietteen hyötykäyttöä.

Lisäksi on määritelty haitalliset ja vaaralliset aineet, joiden päästäminen viemäriverkostoon on ehdottomasti kielletty (katso Valtioneuvoston asetus 868/2010 Liite 1.).

Asiakkaan tulee olla selvillä käytössään olevista haitallisista ja vaarallisista aineista ja niistä tulee ilmoittaa teollisuusjätevesisopimusta haettaessa.

Neuvonta ja teollisuusjätevesisopimukset:

Toimitusjohtaja
Ari Mikkelä
p. 040 2283 709
ari.mikkela[a]kouvolanvesi.fi

Vesihuoltotoinsinööri
Jarno Hujanen
p. 040 0576 448
jarno.hujanen[a]kouvolanvesi.fi

Teollisuusjätevesihakemus
Laboratoriotulosten toimittaminen

Ilmoita vahinkopäästöstä

Ilmoita vahinkopäästöstä Kouvolan Veden päivystäjille: Verkostopäivystäjä p. 040 5402 595
Laitospäivystäjä p. 040 489 9187

Vahinkoilmoituslomake
Työntekijä teollisuushallissa

Tutustu myös

Sprinklerijärjestelmän putkia

Sprinklerien liittäminen

Kiinteistön omistajat voivat hakea sammutusvesilaitteistojen liittämistä vesijohtoverkostoomme.

Lue lisää