11.5.2021

Puhdasta ja raikasta Kouvolan vettä – joka hetki hanasta nautittavaksi

Puhdas vesi kuuluu joka­­­päiväi­seen arkeem­me. Juomme vettä, käytäm­me sitä ruoan­­laitos­sa, pesey­dymme vedel­lä sekä pesem­me sillä vaat­teemme ja asti­amme. Jotta rai­kasta talous­­vettä on jatku­vasti käytös­sämme, monta asiaa pitää tapahtua oikein.

Joet ja järvet merkitsevät meille luon­nossa näky­vää vettä. Vettä on myös näkymät­­­tömissä maan uume­nissa vesi­­suonis­sa, joita entis­­­aikojen kaivon­­­katsojat etsivät paju­­­vitsal­laan. Maa­­­peräm­me on hyvä suodatin, jota voi käyttää järvi­­veden suodat­­­tamiseen talous­­­vedeksi.

Oletko miettinyt, millaisen matkan vesi­­litra tekee ennen kuin se valuu hanasta la­siisi. Ja miten matka jatkuu, kun vesi on tehnyt teh­tävän­sä. Niinpä, vesi on osa tämän päivän kierto­­talout­ta, kun se palaa käytön jälkeen puhtaana vesis­töön. Terve­tuloa vesi­­­litran kil­o­­metrien mit­tai­selle moni­­­aiheisel­le matkalle.

Piirroskuva veden ottamisesta käyttöön ja jäteveden käsittelyyn.

Käyttämäsi vesi on lähtöisin pohjavesi-, tekopohjavesi- tai pintavesilaitokselta. Veden käsittely varmistaa sen, että talousvesi on aina laadukasta juomaa. Vesijohtoverkoston ja vesitornien kautta vesi päätyy käyttäjien vesipisteisiin. Kun vesi on käytetty, sen matka jatkuu viemäriverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamolle. Monivaiheisen prosessin jälkeen puhdistettu jätevesi ohjataan takaisin luonnon kiertokulkuun.

Puhdasta vettä luonnosta

Kouvolan Vesi tuottaa vuosittain noin 4,5 miljoonaa kuutiota talousvettä. Pääosa siitä tulee Haukkajärven teko­pohja­vesi­laitokselta, missä järvestä pumpattu vesi imeytyy soraharjun läpi pohjavedeksi. Menetelmä matkii luonnon omaa tapaa tuottaa pohjavettä.

Vedenottamoita on yhteensä 14, noin 75 prosenttia vedestä tulee pohja- ja tekopohjavesilaitoksilta, loput Pilkanmaan pintavesilaitokselta. Fluoridin poisto, kalkkikivisuodatus ja UV-desinfiointi ovat tyypilliset prosessi­vaiheet, joilla veden laatu varmistuu.

Vesitornit (7) ovat oleellinen osa vedenjakeluverkostoa. Ne toimivat vesivarastoina sekä tasaavat paine-eroja yhdessä paineenkorotusasemien kanssa. Oikealla paineella tuleva vesi on osa toimivaa verkostoa ja vesihuoltoa.

Puhtaana luonnon kiertokulkuun

Jäteveden turvallista matkaa Mäkikylän jäte­veden­­puhdista­molle auttavat verkoston varrella olevat yli 180 jäte­vesi­­pump­paamoa. Jäte­veden­­puhdistus sisältää seuraavat vaiheet:

1. Ensin jäte­vedestä erotetaan välppien avulla kiinteät materiaalit, kuten ruoantähteet. Sen jälkeen jäte­vedestä laskeutetaan hiekka.

2. Iso osa kiintoaineesta laskeutuu esiselkeytysaltaiden pohjalle, mistä kiintoaines pumpataan sakeuttamon kautta lingottavaksi. Lingottu kiintoaine eli liete lähtee jatkokäsittelyyn.

3. Jätevesi etenee välipumppaamolle, jossa veteen lisätään kalkkia pH:n optimoimiseksi ilmastusta varten.

4. Ilmastusaltaissa tapahtuu typen biologinen hajoaminen pieneliöiden avulla.

5. Jälkiselkeytysaltaissa reunan yli valuva puhdistettu jätevesi jatkaa matkaa Kymijokeen.

Katso alta Kouvolan Veden video: Veden matka.

Jos video ei näy laitteellasi oikein, näet sen myös Youtubesta: https://youtu.be/RiZFe2aGUis